سیاره ها هم چاق می شوند!

اخترشناسان با استفاده از شبيه سازي رايانه اي دريافتند که سياره هاي عظيم گازي طي دوره اي از حيات خود دچار چاقي شده و ابعاد آنها افزايش مي يابد.

به گزارش مهر، تنها انسانها نيستند که براي تناسب اندام خود تلاش مي کنند. برخي سياره ها نيز در طول حيات خود وارد مرحله چاقي شده و از حد عادي خود بزرگتر مي شوند. اين پديده مي تواند دليل بزرگ شدن ناگهاني برخي از سياره هاي گازي را توجيح کند.

اخترشناسان دريافته اند که ابعاد بسياري از سياره ها را نمي توان با استفاده از نظريه استاندارد شرح داد. همچنين تفاوت ميان ابعاد پيش بيني شده و وسعت اندازه گيري شده سياره هاي داغ مشابه ژوپيتر بيش از 30 درصد است.

در گذشته اخترشناسان بر اين باور بودند که به دليل اينکه گازهاي سرد حجم کمتري از گازهاي داغ را اشغال مي کند، سياره هاي داغ با کاهش حرارت حجم خود را از دست مي دهند.

اکنون با استفاده از شبيه سازي رايانه اي دانشمندان دريافتند اين پديده مي تواند به صورت موقت در سياره هاي داغ زماني که اين سياره ها در مدارهاي مرتفع قرار دارند متوقف شود. اين سياره ها زمان چرخش بر روي مدار ستاره هاي خود به صورت متناوب دچار کشيدگي و فشردگي مي شوند که در نتيجه حرارت جزر و مدي درون سياره به وجود مي آيد. اين حرارت باعث گرم شدن گازهاي داخلي سياره شده و بر روي فرايندهاي خنک کننده تاثير مستقيم مي گذارد که اين رويداد در نهايت باعث ورم کردن سياره مي شود.

بر اساس گزارش نيوساينتيست، اخترشناسان معتقدند پايداري چنين پديده اي براي بيش از يک بيليون سال به طول خواهد انجاميد و به تدريج و با مدور شدن بيشتر مدار سياره ها فرايند کوچک شدن آغاز مي شود.