ليست كامل محصولات ممنوعه وارداتي

حاصل همه ابلاغ‌هاي وزارت جهادكشاورزي به وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر ممنوعيت ثبت سفارش واردات محصولات كشاورزي 188 محصول است كه ديگر ثبت سفارش آن‌ها نبايد انجام شود.
به گزارش ايسنا در اين ليست عنوان 188 محصول مورد اشاره قرار گرفته كه از انواع ميوه‌، سبزي، لبنيات تا ذرت شيرين، زيتون، مارچوبه، سيب‌زميني و ميگو در اين ليست مشاهده مي‌شود.
براساس ليستي كه هم‌اكنون اداره ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ايران طبق آن عمل مي‌كند، اين محصولات عبارتند از:
رديف ـ تعرفه ـ شرح كالا
1- 02071100 - گوشت واحشا خوراكي از مرغ و خروس خانگي بريده نشده به صورت قطعات تازه يا سرد كرده
2- 02071200 - گوشت واحشا خوراكي بريده نشده به صورت قطعات منجمد
3ـ 02071300 ـ قطعات و احشا تازه يا سرد كرده
4ـ 04011000 ـ شير و خامه شير غليظ نشده بدون افزودن قند يا مواد شيرين كننده كه ميزان مواد چرب آن از يك درصد وزني بيشتر نباشد
5 - 04012000 - شير و خامه شير غليظ نشده بدون افزودن قند يا مواد شيرين كننده كه ميزان مواد چرب آن بيش از يك درصد ولي از شش درصد وزني بيشتر نباشد
6- 04013000 - شير و خامه شير غليظ نشده بدون افزودن قند يا مواد شيرين‌كننده كه ميزان مواد چرب آن بيشتر از شش درصد وزني باشد
7-04021090 ـ شير و خامه شير، غليظ شده، يا به آن قند يا ساير مواد شيرين كننده ديگر اضافه شده، ساير به استثنا شير خشك اطفال
8-04022190 ـ ساير(شير و خامه شير، غليظ شده، يا به آن قند يا ساير مواد شيرين كننده ديگر اضافه شده)
9-04022900 ـ ساير(شير و خامه شير، غليظ شده، يا به آن قند يا ساير مواد شيرين كننده ديگر اضافه شده)
10-04029100 ـ ساير(شير و خامه شير، غليظ شده، يا به آن قند يا ساير مواد شيرين كننده ديگر اضافه شده )

- بدون افزودن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده
11-04029900 ـ ساير(شير و خامه شير، غليظ شده، يا به آن قند يا ساير مواد شيرين كننده ديگر اضافه شده )
12-040310 و 04031010 ـ ماست و فرآورده‌هاي مخصوص تغذيه كودكان شير خوار
13-04031090 - ساير( دوغ، شير و خامه بسته شده، ماست، كفير و ساير شيرها و خامه‌هاي تخمير شده يا ترش شده، غليظ شده يا به آن قند يا ساير مواد شيرين كننده افزوده شده يا خوشبوشده يا به آن ميوه يا كاكائو افزوده شده باشد.) ساير
14-040390 و 04039010 ـ ساير ( دوغ، شير و خامه بسته شده، ماست، كفير و ساير شيرها و خامه‌هاي تخمير شده يا ترش شده، غليظ شده يا به آن قند يا ساير مواد شيرين كننده افزوده شده يا خوشبوشده يا به آن ميوه يا كاكائو افزوده شده باشد.) و

فرآورده‌هاي تغذيه كودكان شيرخوار
15 ـ 04039090 ـ ساير ( دوغ، شير و خامه بسته شده، ماست، كفير و ساير شيرها و خامه‌هاي تخمير شده يا ترش شده، غليظ شده يا به آن قند يا ساير مواد شيرين كننده افزوده شده يا خوشبوشده يا به آن ميوه يا كاكائو افزوده شده باشد.)

16- 04052000 - خميرهاي لبني براي ماليدن روي نان
17-0405900 - ساير ( كره و ساير چربي‌هاي و روغني‌هاي مشتق از شير، خميرهاي لبني براي ماليدن روي نان)
18-04061000 - پنير تازه، همچنين پنير حاصل از آب پنير و كشك
19-04062000 - پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع
20 - 04062000 - پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع
21- 04064000 - پنير داراي رگه‌هاي كپك آبي رنگ و ساير پنيرهاي حاوي رگه توليد شده از طريق ركفورت
22-04069000 - ساير پنيرها
23-0409000 - عسل طبيعي
24-07019000 - ساير ( سيب زميني، تازه يا سرد كرده)
25-07020000 - گوجه فرنگي، تازه يا سر كرده
26-07031000 - پياز و موسير
27-07032000 - سير
28-07039000 - تره فرنگي و ساير سبزيجات سيرگونه
29-07041000 - گل كلم و گل كلم بروكولي
30-07042000 - كلم بروكسل