کوک کردن گیتار

برای کوک کردن گیتار روشهای مختلفی وجود دارد از جمله استفاده از تیونر الکتریکی؛ اما متداولترین و مهمترین آن است که خود شما بتوانید بدون استفاده از دستگاه و یا هر چیز دیگری گیتار خود را بصورت فرضی کوک کنید چرا که ممکن است زمانی گیتاری در دست بگیرید و هیچ یک از لوازم کوک کردن گیتار با شما نباشد آنوقت چیکار می کنید؟ در این مبحث کوک کردن گیتار را بصورت فرضی به شما آموزش می دهیم.
در این روش ممکن است گیتار شما بر اساس نت های دقیق موسیقی کوک نباشد مثلا بجای اینکه سیم یک شما نت (می) باشد در روش فرضی بروی نت (فا) یا هر نت دیگه ای کوک شود اما از آنجایی که در این روش تمام سیم ها بر مبنای سیم یک کوک می شوند، بنابراین کوک صحیح و فرضی خواهیم داشت. می دانیم که سیم های گیتاردر حالت آزاد از بالا به پایین (می لا ر سل سی می) می باشند، در این روش ابتدا سیم یک خود را تا حدی سفت می کنیم یا آنکه به همان حالت آنرا رها می کنیم، حال بر فرض آنکه سیم اول ما نت (می) باشد سیم دوم را با سیم یک کوک می کنیم به اینصورت که انگشت خود را بر روی فرت ۵ سیم ۲ قرار می دهیم وسعی می کنیم که آنقدر سیم ۲ را شل و یا سفت کنیم که نتی که بروی این فرت قرار گرفته با سیم یک هم صدا شود (برای جلوگیری ازاحتمال پاره شدن سیم سعی کنید اول سیم ۲ رو شل کنید و سپس به تدریج سیم را سفت کنید تا نتی که بروی این فرت قرار دارد با سیم ۱ هم صدا شود) بعد از همصدا شدن نتی که بر روی فرت ۵ سیم ۲ قرار دارد با سیم یک، زمان کوک کردن سیم ۳ بر اساس سیم ۲ می باشد که در این زمان شما انگشت خود را بر روی فرت ۴ سیم ۳ قرار می دهید و سعی می کنید (بر اساس آنچه که برای سیم قبل گفته شده) نتی که بروی این فرت قرار گرفته شده را با سیم ۲ همصدا کنید. حال بعد از کوک کردن سیم سوم ما که نت (سل) است، سیم ۴ را بر اساس سیم ۳ کوک کنیم که در این حالت انگشت خود را بر روی فرت ۵ سیم ۴ قرار می دهیم و سعی می کنیم که که صدای این فرت با صدای سیم ۳ هم صدا شود.
در مورد سیم ۵ نیز بعد از کوک کردن سیم ۴ که نت (ر) می باشد انگشت خود را بروی فرت ۵ سیم ۵ قرار می دهیم و سعی می کنیم که صدای این فرت با صدای سیم ۴ هم صدا شود و بعد آن نوبت کوک کردن سیم ۶  می باشد که آنرا با سیم ۵ که نت (لا) است کوک می کنیم، به این صورت که انگشت خود را بر روی فرت ۵ سیم ۶ قرار می دهیم و سعی می کنیم که صدای این فرت با صدای سیم ۵ هم صدا شود؛ بنابراین سیم ۶ ما نیز که نت (می) است نیز کوک می شود. در صورتی که می خواهید کوک دقیقی داشته باشید، باید سیم ها را بطور دقیق کوک کنید چرا که اگه یک سیم را اشتباه کوک کنید از آنجایی که این سیم مبنایی است برای کوک کردن سیم های دیگر، بنا براین کوک نادرستی خواهیم داشت