متن ترانه آهنگ گیسو

ا صفای دل آمده ام که عهد نو ببندم
همچو می کسی دیده قدح به شوق دل بخندم

با صفای دل آمده ام که عهد نو ببندم
همچو می کسی دیده قدح به شوق دل بخندم

شکوفه ها تازه دمیده
به کووچه ها سر بکشیده
که ببینی من پیک بهارم
گشاده سنبل چو تو گیسو
چو مشکی از نافه ی آهو
که ببویی من گیسوی یارم
چه جلوه ها طرف چمن دارد
که من خلوت انسم
چه عشوه ها نرگس کند اکنون
که من چشم نگارم
چه جلوه ها طرف چمن دارد
که من خلوت انسم
چه عشوه ها نرگس کند اکنون
که من چشم نگارم