آموزش مراحل ترمیم کاشت قالبی یا دو آل سیستم ناخن

مراحل کاشت ناخن قالبی به ترتیب:
1- اول ناخن ها را به سلیقه مشتری با سر سوهان کات می کنیم.
2- بعد با سر سوهان مواد گیری دو سوم مواد را از روی سطح می تراشیم و یکدست در میاوریم .
3- بعد با سر سوهان مخصوص دور تراشی یا بقولی مانیکور می کنیم.
4- بعد با سر سوهانی کمی زبر تراش سطحی میزنیم.
5- ضد قارچ را زده بعد 3 دقیقه روی 10 انگشت محلول لاین اوت را می زنیم و تا 5 دقیقه بماند.
6- بعد به ترتیب هر انگشت را پرایمر زده و داخل قالب مواد گذاشته بر روی صدف میگذاریم.
7- بعد از اینکه قالبهارا برداشتیم مواد اضافه بغلها را با سر سوهان از گوشت جدا میکنیم.
8- مرحله آخر با سوهان فرم به نوک ناخنها شکل میدهیم و روغن تقویتی میزنیم.