تشخیص ترمیم وکاشت خوب از کاشت و ترمیم بد

براي داشتن بهترين کاشت ناخن و ترميم نکاتي بايد رعايت شود:

1- خطوط ترميم هاي قبل اگر باقي مانده بايد از بين برود. هدف ما بهترين ترميم و کاشتي با کيفيت است. (حتي اگر فرد، ترميم قبل را در سالن ما انجام نداده باشد)

2- خطوط ترميم بايد طوري سوهان کشي شود که صدف اصلي ناخن آسيبي (قرمزي_ نازک شدن صدف اصلي) نبيند.

3- مواد گذاري به صورت حرفه اي و کاملاً تکنيکي انجام شود که موجب هوا گرفتن و سوهان کشي زياد نشود. ترميم يا کاشت خوب بعد از يک هفته خود را نشان مي دهد. اگر در قسمت گوشت و ريشه ناخن حالت سفيدي زير مواد ايجاد شود به اين حالت هوا گرفتن موادگفته مي شود و اين هوا گرفتگي موجب ور آمدن،قالبي در آمدن وکنده شدن کاشت مي شود و اگر اين حالت هوا گرفتگي و سفيد شدن پايين ناخن به مدت طولاني روي ناخن تکرار شود موجب بيماري يا قارچ ناخن مي شود که بسيار خطرناک است. رنگي که به سبزي نزديک است زير ناخن ايجاد مي شود و با گذشت زمان اين بيماري باعث مي شود سطح ناخن کاملاً گرفته شود و درمان آن با قطره کلوتريمازل 1درصد ميسر مي باشد.