انواع کابینت آشپزخانه

کابينت هاي آشپزخانه شامل يونيت هاي زميني و ديواري است، که هم مي تواند بصورت آماده و هم سفارشي خريداري و نصب گردد.
يونيت هاي زميني با ارتفاع 72 سانتي متر و عمق 55 سانتي متر داراي درب و بدنه پاخور (پا سنگ) و صفحه کابينت 2R (در صورت سفارش) و ( يونيت هاي ديواري به ارتفاع 90 و 70 سانتي متر به عمق 30 يک تا دو طبقه در سايت تلکا قابل سفارش است
به هنگام نصب، زهوارهايي براي ممانعت از ديده شدن نور مستقيم مهتابي هايي که در زير کابينت هاي ديواري نصب مي شود بکار مي برند و صفحه اي به موازات سقف به عرض 15 الي 30 سانتي متر براي زيباتر جلوه دادن کابينت کار مي شود تا نمايي بهتر به کابينت ها بدهد و در روي اين صفحات سوراخهايي براي قرار دادن هالوژنها توسط مته مخصوصي ايجاد ميشود .

پشت بند کابينت
پشت بند کابينت بوسيله MDF يا نئوپان 5 ميلي متري پوشش داده ميشود.

پايه کابينت
از پايه قابل تنظيم استفاده ميشود که بتوان کابينت ها را از نظر ارتفاع تنظيم کرد.

روش علمي اندازه گيري کابينت آشپزخانه
بعد از آن که پلان مربوط به آشپز خانه طراحي شد بصورت فيزيکي براي اندازه گيري در قسمت آشپزخانه از قسمت پايين يعني از کابينت زميني شروع به اندازه گيري ميکنيم ارتفاع کابينت زميني به اندازه 90 سانتي متر از کف آشپزخانه و عمق لازم 55 سانتي متر از ديوار اندازه ميگيريم.
براي اندازه گيري کابينت ديواري از روي صفحه کابينت پايين يونيت بالا را اندازه گيري ميکنيم. بين کابينت بالا و پايين بايد 60 سانتي متر فاصله بگذاريم و بعد از آن کابينت بالا را اندازه گيري ميگيريم که ارتفاع کابينت بالا بين 70 الي 90 سانتي متر متغير است و استاندارد عمق لازم براي کابينت بالا 30 سانتي متر است.
در اندازه گيري از پلان آشپزخانه و موقعيت آن در طراحي اوليه بايستي فاکتورهايي نظير کليد و پريز، هود، فاضلاب و ... از نظر فاصله از گوشه ها و ارتفاع اندازه برداري شود.