کابینت آشپزخانه به یخچال تبدیل می شود

به گزارش خبرگزاري مهر، اين فناوري جديد که درحقيقت نوعي دستگاه آيروديناميک به شمار مي آيد قابليت آن را دارد تا مصرف انرژي در فروشگاهها را تا ??.? درصد کاهش دهد. درحقيقت تلاش مي شود تا ضمن استفاده کمتر از يخچالها، اجزاي ديگري نظير کابينت ها عملکرد يخچال را داشته باشند.

اين فناوري جديد توسط محققان دو شرکت Williams Advanced Engineering و Aerofoil Energy ارايه شده و مي توان آن را به کابينت هاي آشپزخانه اي متصل کرد. همچنين مي توان از آن براي به روزرساني عملکرد سيستم هاي آشپزخانه اي استفاده کرد.

يخچالهاي فروشگاهي همواره حجم قابل توجهي انرژي در طول سال مصرف مي کنند. برآوردها نشان مي دهد فروشگاهي به مساحت حدود ???? مترمربع سالانه ?.? ميليون کيووات ساعت برق مصرف مي کند و در حالي که در منطقه اي از جهان همچون بريتانيا ???? فروشگاه وجود دارد مصرف انرژي در سال به ميلياردها کيلووات ساعت برق مي رسد. در اين ميان تنها کافي است به اين نکته توجه شود که يخچالها سهم ?? درصدي در مصرف انرژي فروشگاهها دارند.

شرکت مهندسي پيشرفته ويليامز که بهره برداريهاي اقتصادي از رقابتهاي فرمول يک مي کند، براي برطرف کردن اين چالش اساسي به فکر استفاده از فناوريهاي به کار رفته در رقابتهاي فرمول يک افتاده است.

اين دستگاه جديد که فرآيند ساخت را پشت سر مي گذارد، جريان هواي داخل کابينت را دستکاري کرده تا به ميزان قابل توجهي سرد شود. در نتيجه مي توان از کابينتها به عنوان فضايي جهت خنک نگاه داشتن مواد غذايي استفاده کرد.

اين دستگاه در رده aerofoils (اجسام آيروديناميکي) قرار مي گيرد و با به کارگيري آن در آشپزخانه ها و فروشگاهها مصرف انرژي تا حد زيادي کاهش مي يابد. 

لینک های مهم