کابینت های جدید آشپزخانه را بشناسید

يکي از مهمترين قسمت هاي هر خانه اي آشپزخانه آن است، چرا که خانم خانه بيشتر از ساير افراد خانه وقت خود را در منزل سپري مي کند و بخش زيادي از اين وقت معمولا در آشپزخانه خانه صرف مي شود، به همين دليل طراحي و چيدمان وسايل آشپزخانه براي خانم ها بسيار مهم است، از مهمترين تجهيزات يک آشپزخانه کامل براي خانم ها، کابينت هاي زياد و جادار آن است و حتما همه شما توجه کرده ايد که وقتي براي خريد يا اجاره خانه اي به بازديد از خانه هاي مختلف مي رويد اولين چيزي که همسرتان سراغ آن مي رود آشپزخانه است و بعد تعداد کابينت ها و....

پيشتر کابينت ها بسيار ساده تر ساخته مي شدند و نهايت تنوع و تفاوت آنها رنگي بدنه شان بود، معمولا جنس کل بدنه و در کابينت فلزي بود و براي صفحه رويي هم تکه سنگ هاي بزرگ مرمري استفاده مي شد. کابينت هاي قديمي ارتفاع کمتري نسبت به انواع جديد داشتند ولي عرض و عمق بيشتري داشتند و جادارتر بودند و البته فضاي بيشتري را هم از آشپزخانه اشغال مي کردند. برخي از اين کابينت هاي قديمي فريم داشتند يعني درون يک چارچوب قرار مي گرفتند و بين درهاي کابينت مقداري فاصله مي افتاد. براي تنوع و زيبايي معمولا درهاي اين کابينت ها را با طرح هاي حاشيه اي، نگاره اي يا تاج مي ساختند، البته برخي کابينت هاي کلاسيک را چوبي هم مي ساختند يعني بدنه فلزي و درهاي چوبي که البته به خاطر مجاورت با آب و دوام کم براي محيط آشپزخانه چندان مورد استقبال نبوده است.