متن آهنگ دروازه های دنیا

از عشق تو بوده هر جا که رسيدم
پاي تو و اسمت من جونم و ميدم
گل مي کنه حست هر ثانيه در من
روياي يه دنياست تا جام و بگيرن

گل کردن غرورت گل کردن منم هست
بايد منو ببينن تا پرچمت تنم هست
دروازه هاي دنيا رو به من و تو بازه
دنيا قرار از ما اسطورش و بسازه
ايران تو ناجيه احساس من
ايران غرور تو ميراث من
ايران تمام حس بودنم
ايران فداي مرزت تا تنم